Stan z Maja 2013

§ 1. Zakres obowiązywania i definicje.

1.Poniższy regulamin sklepu (zwany dalej Regulaminem) dotyczy wszelkich transakcji i umów dotyczących skupu używanych urządzeń elektronicznych (np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, urządzeń GPS, konsol do gier) zawieranych za pośrednictwem strony www.kupimyto.pl z firmą asgoodasnew electronics GmbH. 

2. W rozumieniu Regulaminu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

  • Sklep: sklep internetowy prowadzony  przez Nabywcę pod domeną www.kupimyto.pl, umożliwiający Klientowi zawieranie umów sprzedaży artykułów elektronicznych z Nabywcą 
  • Nabywca: firma asgoodasnew electronics GmbH (niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), z siedzibą pod adresem: Georg-Simon-Ohm-Straße 6, 15236 Frankfurt nad Odrą wpisaną do niemieckiego rejestru handlowego prowadzonego przez Sad Rejonowy we Frankfurcie nad Odrą pod numerem wpisu HRB 12158 FF
  • Klient: każdy użytkownik niezależnie od swojej formy prawnej, który chce zawrzeć umowę sprzedaży Urządzenia z Nabywcą za pośrednictwem Sklepu
  • Konsument: osoba fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  • Urządzenie: każdy produkt elektroniczny, którego możliwość sprzedaży jest udostępniana przez Sklep przez ich wymienienie na stronie internetowej Sklepu

3. Wszelkie umowy i transakcje są zawierane wyłącznie przy uwzględnieniu postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie inne regulaminy lub ogólne wzorce umów są skuteczne tylko w razie ich pisemnego uznania przez  Nabywcę.

4. Wszelkie pytania odnośnie Regulaminu można kierować drogą mailową na adres: sprzedaz@kupimyto.pl

5.Do korzystania ze Strony www.kupimyto.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa i łącze internetowe.

 

§ 2. Zawarcie umowy

1. Nabywca skupuje Urządzenia tak od Konsumentów jak i przedsiębiorców.

2. Klient składa ofertę  przez wybór odpowiedniego Urządzenia na stronie internetowej Sklepu i wypełnienie udostępnionego przez Sklep formularza. Konieczne jest przy tym podanie pełnego i odpowiadającego rzeczywistości opisu  stanu Urządzenia, przy czym ceną sprzedaży jest cena Urządzenia podana na stronie internetowej Sklepu w momencie złożenia oferty.

3. Po otrzymaniu oferty Sklep wysyła do Klienta potwierdzenie jej otrzymania, przez co oferta Klienta staje się wiążąca. Potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej przyjęcia.

4. Sklep wskazuje, że cena sprzedaży ustalona na stronie internetowej jest skalkulowana jako cena dzienna. W zwiazku z tym Klient jest zobowiązany do niezwłocznej wysyłki Urządzenia, tak aby dotarł on do Sklepu najpóźniej w ciągu 7 dni od złożenia oferty. 

5. Po dostarczeniu Urządzenia Sklep wysyła Klientowi potwierdzenie jego otrzymania drogą mailową na podany wcześniej adres.To potwierdzenie nie oznacza jeszcze przyjęcia oferty Klienta przez Sklep.

6. Sklep ma prawo do odrzucenia oferty w ciągu 7 dni od otrzymania Urządzenia. Potwierdzenie przyjęcia oferty jest wysyłane drogą mailową na adres mailowy podany przez Klienta przy składaniu oferty.

7. Jeśli rzeczywisty stan produktu różni się od deklarowanego lub towar nie zostanie mu dostarczony w ciągu 7 dni to Sklep ma prawo do odrzucenia oferty. Sklep może wtedy złożyć Klientowi nową ofertę sprzedaży Urządzenia w oparciu o dane udostępnione Klientowi na stronie internetowej.

8. Nabywca może w takim wypadku ofertę wyraźnie przyjąć, bądź odrzucić. Jeśli Klient nie odrzuci wyraźnie  oferty w ciągu 14 dni, to przyjmuje się, że umowa została zawarta na warunkach nowej oferty. Przy składaniu nowej oferty Sklep wyraźnie pouczy Klienta o skutkach związanaych z brakiem wyraźnej odpowiedzi. Jeśli Klient odrzuci wyraźnie ofertę, to Sklep odeśle telefon na swój koszt.

 

§ 3. Wysyłka Urządzenia do Sklepu

 

1.Wysyłanie Urządzenia musi nastąpić w ciągu 7 dni od złożenia przez Klienta oferty na stronie internetowej Sklepu, przy czym liczy się czas otrzymania Urządzenia przez Sklep.  Po tym czasie może nastąpić niezależny od Sklepu spadek  wartości rynkowej Urządzenia. W takim wypadku dalsze postępowanie odbywa się na podstawie zasad określonych w § 2.

2. Klient nie ponosi kosztów wysyłki towaru, o ile skorzysta on z przesłanej na adres mailowy Klienta lub udostępnionej w inny sposób  przez Sklep nalepki wysyłkowej. W razie wykorzystania nalepki do innych celów niż wysyłka Urządzenia do Sklepu Sklep  zastrzega  sobie prawo do dochodzenia powstałej z tego powodu szkody.

3. Wysyłka Urządzenia może nastąpić także w inny sposób.  W takim razie koszty wysyłki ponosi Klient.

4. Wysyłka towaru za pobraniem lub na koszt Sklepu jest wykluczona. W takich przypadkach Sklep odmówi przyjęcia przesyłki, a powstałe z tego powodu koszty ponosi Klient.

5. Wysłanie towaru powinno nastąpić w odpowiednim opakowaniu, przy czym należy przestrzegać zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu wskazówek i informacji odnośnie zapakowania towaru i jego wysyłki.

6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy  w czasie transportu ponosi Klient aż do momentu odbioru towaru przez Sklep.

7.  Sprzedawca wysyła tylko i wyłącznie przedmiot, którego sprzedaż nastąpiła za pomocą strony kupimy.to. Wszystkie dodatkowe przedmioty, opakowania oraz akcesoria, o które nie pytamy poprzez naszą stronę kupimy.to będą automatycznie bez wynagrodzenia recyklingowane. Zwrot powyższych przedmiotów, również w przypadku odrzucenie nowej oferty kupna - sprzedaży lub nie dojścia umowy do skutku, nie nastąpi.

 

§ 4. Właściwości Urządzenia.

 

1. Dane dotyczące właściwości Urządzenia podane w czasie składania oferty na stronie internetowej stanowią integralną część umowy.

2. Klient jest zobowiązany do podania zgodnych z rzeczywistością właściwości Urządzenia, Sklep udostępnia w tym celu na stronie internetowej specjalny formularz, którego wypełnienie jest konieczne dla oszacowania wartości Urządzenia. Sklep wskazuje, że podanie prawdziwych danych przez Klienta jest niezbędne do prawidłowej wyceny Urządzenia, gdyż chodzi tu o właściwości mające wpływ na jego wartość rynkową.

3. Sklep używa wszelkich pojęć zgodnie z ich powszechnie przyjętym znaczeniem językowym  i umieścił je także na stronie internetowej w celu sprawdzenia ich znaczenia.

 

§ 5. Warunki płatności

 

1. Zapłata ceny sprzedaży następuje w razie przyjęcia oferty w ciągu kilku dni od przyjęcia oferty.  Wraz z przyjęciem Sklep poinformuje Klienta drogą mailową o dokładnej dacie zapłaty.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za czas księgowania płatności miedzy rachunkami bankowymi i nie ma na nie żadnego wpływu.

2. Bony partnerów handlowych są uwzględniane tak, jak to przedstawiono w realizacji transakcji.

3. Zapłata ceny sprzedaży następuje wyłącznie przelewem na konta bankowe w Polsce, przy użyciu PayPal lub bonów partnerów handlowych.  Inne sposoby płatności, szczególnie gotówką, są wykluczone.

4. Klient jest zobowiązany do poprawnego podania swoich danych niezbędnych do realizacji płatności. Sklep nie odpowiada za wszelkie opóźnienia wskutek podania błędnych danych.

 

§ 6. Własność urządzenia

 

1.Wraz ze złożeniem oferty Klient zapewnia, że jest prawowitym właścicielem Urządzenia, względnie że jest uprawniony do przekazania jego własności na rzecz Kupującego lub też że przejście własności odbywa się za zgodą właściciela.

2. Klient zapewnia, że Urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich stojącymi na przeszkodzie jego sprzedaży i przeniesieniu własności na nim. 

3. Klient zwalnia Sklep od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie Urządzenia.

4. Własność na Urządzeniu przechodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta przez Sklep lub w razie złożenia oferty przez Sklep w momencie przyjęcia oferty przez Klienta.

5. Sprzedaż i przenieniesienie własności na Urządzeniu nie powodują powstania po stronie Sklepu zobowiązań odnośnie przystąpienia, bądź realizacji umów abonenckich telefonów komórkowych lub innych zobowiązań umownych związanych z Urządzeniem. Sklep nie staje się też stroną umowy w umowach  związanych z korzystaniem z  sieci komórkowej,  ani też nie przejmuje żadnych związanych z tym zobowiązań płatniczych lub każdego innego rodzaju  np. dotyczących spłacenia rat za Urządzenie.

 

§ 7. Ograniczenia odpowiedzialności Sklepu

 

1.Roszczenia odszkodowawcze Klienta niebędącego konsumentem są wykluczone. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych z powodu uszczerbku na życiu, ciele i  zdrowiu lub z powodu naruszenia istotnych postanowień umowy oraz odpowiedzialności z powodu umyślnego działania Sklepu, bądź jego rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także przedstawicieli ustawowych Sklepu lub osób, za których pomocą  Sklep zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

2. W razie naruszenia istotnych warunków umowy Sklep odpowiada tylko  za typową i wynikającą z doświadczenia życiowego szkodę, chyba że chodzi o roszczenia odszkodowawcze Klienta z powodu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

3. Ograniczenie odpowiedzialności wspomniane w ust.1 i 2 działają także na korzyść przedstawicieli ustawowych Kupującego lub  osób za których pomocą  Sklep zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza,jeśli są zgłaszane przeciwko nim.

4. Zabezpieczenie znajdujących się na urządzeniu danych spoczywa wyłącznie na Kliencie. Zwracamy uwagę na § 8 Regulaminu.

 

§ 8. Zapisywanie i kasowanie danych

 

1.Klient wysyła do Sklepu Urządzenie wyposażone we wszelkie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania  lub dostarczone pierwotnie przez producenta nośniki pamięci.

2. Klient we własnym zakresie dokonuje zapisania znajdujących się na Urządzeniu danych,  z których chciałby ewentualnie później skorzystać. Sklep nie zapisuje żadnych danych i nie zwraca po wysyłce Urządzenia żadnych  nośników pamięci lub jeszcze dostępnych na Urządzeniu danych.

3.  Klient jest zobowiązany we własnym zakresie do takiego usunięcia wszelkich osobistych danych dotyczących jego i ewentualnych poprzednich właścicieli  (np. wpisy do książki adresowej, wiadomości, terminy w kalendarzu, zdjęcia, muzyka, gry, aplikacje) znajdujących się na wbudowanych bądź załączonych nośnikach danych, aby nie były one dostępne osobom trzecim.

4. Sklep usuwa zapisane na Urządzeniu dane i przywraca ustawienia do stanu początkowego oraz dokonuje w razie potrzeby aktualizacji oprogramowania, które prowadzi do usunięcia zapisanych danych.  Sklep zwraca uwagę, że z powodów technicznych całkowite usunięcie zapisanych danych może okazać się niemożliwe.

5. Klient zwalnia Sklep od wszelkich roszczeń powstałych z powodu nieusunięcia zapisanych w Urządzeniu lub załączonych do niego nośnikach danych. Dotyczy to także roszczeń osób trzecich.

 

§ 9 Reklamacje

 

1.Klient może składać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep. Reklamacja może zostać złożona pismenie na adres Sklepu lub mailowo na adres sprzedaz@kupimyto.pl i powinna dokładnie oznaczać powód reklamacji i osobę ją wnoszącą.

2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.  Po rozpatrzenie reklamacji Sklep wyśle swoją odpowiedź na adres mailowy Klienta.

 

§ 10. Wykorzystanie danych osobistych Klienta i ochrona danych

 

1. Sklep pobiera, przetwarza i korzysta z danych osobowych Klienta,  a w szczególności z jego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu, danych bankowych lub PayPal, numeru telefonu i adresu mailowego. Te dane są wykorzystywane tylko zgodnie z niemieckimi ustawami o ochronie danych osobowych  i telemediach i do realizacji transakcji w poniżej określonych przypadkach.

2. Przy każdej transakcji Klient jest proszony o udział w ankiecie-online, która służy podniesieniu jakości usług.  Zaproszenie do dobrowolnego udziału w ankiecie jest wysyłane mailem. Czterokrotnie w ciągu roku Klient jest zapraszany do dobrowolnego udziału w szczegółowej ankiecie online.

3.  Sklep wykorzystuje dane osobowe Klienta jedynie do technicznego zarządzania stroną i realizacji życzeń i uwag Klientów. Dane są używane do celów marketingowych i reklamowych tylko za uprzednią zgodą Klienta i tylko w niezbędnym stopniu.

4. Sklep nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim, chyba że za uprzednią zgodą Klienta. Organom państwowym dane są udostępniane w przewidzianych prawem przypadkach. Pracownicy Sklepu są zobowiązani do zachowania poufności.

5. Jeśli Klient korzysta z akcji promocyjnych partnerów handlowych Sklepu, to  Sklep ma prawo do przekazania tym partnerom danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia.

6. Klient ma prawo do bezpłatnej informacji o zapisanych  na jego temat danych osobowych, a także prawo do sprostowania, uzupełnienia lub skasowania tych danych. Wszelkie zapytanie prosimy kierować pisemnie z podaniem danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację składającego zapytanie na adres: 

 

asgoodasnew electronics GmbH

Georg-Simon-Ohm-Straße 6

15236 Frankfurt nad Odrą

Niemcy

 

7.  Banki danych Sklepu oraz jego serwery internetowe są zabezpieczone według najwyższych aktualnych standardów. Przekazywanie danych do serweru internetowego Kupującego odbywa się za pomocą standardu SSL (Secure-Socket-Layer) ze 128-bitowym kodowaniem.

8. Strona internetowa Sklepu zapisuje przy realizacji transakcji proces wpisywania danych osobistych. Te dane są następnie przetwarzane w banku danych  w celu nawiązaniu kontaktu mailowego z klientami, których transakcje zostały nagle przerwane.

9.  Strona internetowa kupimyto.pl  i inne strony Sklepu (podstrony, oferty partnerów handlowych Sklepu) wykorzystują program do analizy sieci, który wykorzystuje tzw. "Cookies" tzn. informacje tekstowe, które są zapisywane na komputerze osoby przeglądającą daną stronę i które umożliwiają analizę wykorzystania strony. Stworzone za pomocą "Cookies"  informacje o wykorzystaniu strony w tym  adres IP osoby przeglądającej  są przekazywane do programu analizy sieci i tam zapisywane. Program analizy sieci wykorzystuje te informacje do oceny wykorzystania stron Sklepu, aby sporządzać raporty o aktywności w sieci  i innych działań związanych z aktywnością internetową.  Te dane są przekazywane na rzecz osób trzecich o ile wynika to z przepisów prawa lub gdy te osoby działają przy przetwarzaniu danych  w ramach programu do analizy sieci. Użytkownicy Sklepu  mogą wyłączyć możliwość instalowania "Cookies"  przez odpowiednie opcje w swojej przeglądarce.  Wskazujemy jednak, że w takim razie nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być dostępne w pełnym stopniu.

10.  Informacja o danych osobowych przy korzystaniu z usługi społecznościowej Facebook (opcja "Lubię to" ): Na stronach internetowych kupimyto.pl zainstalowane są wtyczki  usługi społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto,  CA 94304, USA.  Te wtyczki są opatrzone logiem Facebook, opcją "Lubię to" lub napisem "Facebook Social Plugin". Przy wejściu na stronę internetową kupimyto.pl, która zawiera taką wtyczkę,  użytkownik nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook.  Wskutek działania wtyczki Facebook zostaje poinformowany o wejściu użytkownika na naszą stronę. Jeśli użytkownik skorzysta z wtyczki, na przykład przez użycie opcji "Lubię to" lub skomentowanie strony to informacje na ten temat są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika do serwisu Facebook i tam zapisywane.  Bardziej szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych w serwisie  Facebook są dostępne pod adresem www.facebook.com.

 

§ 11. Zgoda na korzystanie z danych osobowych

Klient niniejszym udziela zgody na zapisywanie, przetwarzanie, korzystanie i dalsze przekazywanie swoich danych osobowych w zakresie podanym w § 10 przez Sklep. Wszelkie zapytania odnośnie zapisywania, przetwarzania, korzystania i dalszego przekazywania swoich danych osobowych  a także prośby o informacje, sprostowanie, zablokowanie lub usunięcie danych prosimy kierować do naszego administratora danych osobowych na adres:

 

Philipp Kessler

Georg-Simon-Ohm-Straße 6

15236 Frankfurt nad Odrą 

Niemcy

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane pomiędzy Sklepem a Klientem podlegają wyłącznie prawu niemieckiemu z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Nie dotyczy to bardziej korzystnych dla konsumenta postanowień właściwego prawa polskiego.

2. Jeśli Klientem jest kupiec w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osoba prawna prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny to wszelkie spory wynikające pośrednio lub bezpośrednio z realizacji umów zawieranych na podstawie Regulaminu podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Sklepu. Nie dotyczy to Klienta będącego konsumentem.

KUPIMYTO

Obsługa klienta

Od poniedziałku do piątku
8:00-18:00